Can I speak english?

امروز جلسه اول کلاس زبان.

چند وقته دیگه مشخص میشود مسیری که می خواهم بروم درست است یا خیر...