بعضی کارها رو برای اولین بارتوی عمرمون انجام می دهیم

مثلا اولین باره که چهار شب متوالی میرم می دوم و ورزش می کنم...