از این به بعد باید برای هر روز، هر ساعت، هر دقیقه و هر لحظه برنامه داشت...