بعد از مدت ها لای پایان نامه رو باز کردم تا ببینم می تونم مقاله ای چیزی از توش بکشم بیرون، ان شالله...