برای جوان هایی مثل من که تا به حال با جنس مخالف صحبت و برخوردی نداشته اند و به اصطلاح درگیر روابط مشروع و نامشروع نشده اند دل کندن سخت است

چون زود درگیر احساسات می شوند و با اولین ملاقات و صحبت همه چیز را تمام شده می دانند

به این خاطراست که ناخواسته دچار اضطراب و پریشانی می شویم 

در این مواقع باید اعتماد به نفس را بالا ببریم و منطقی تر فکر کنیم...