قول میدهم از امروز فقط برای خودم زندگی کنم

به حرف هیچ کس گوش نمیدهم

همیشه هم شادم و می خندم

این است معنای زندگی...