دیروز تو راه برگشت از تهران یک جناب سروان ن.ا رو سوار کردم و تا نزدیکی های شهر رسوندم. خیلی انسان شریف و مهربانی بود.
انصافا قشر زحمت کشی هستند که تا اندازه ای امنیتمون رو مدیون فداکاری آن ها هستیم...