یک ماکارانی دبش با ترشی خوشمزه

امشب کلا درس و مشق رو گذاشتم کنار و گفتم برای خودم زندگی کنم

اولین آشپزی دوران با پخت ماکارانی ثبت شد


ظرفیت این جا سی صد تا بیشتر نیست

بعدا هر از گاهی سر می زنم و بعضی وب ها رو یه نگاهی می ندازم...