خدایا شکرت

فردا پس فردا پدرم از سفر یک ماهه اش بر می گردد

مطمئنم توی دار دنیا فقط پدر و مادر هستند که از ته دل دوستم دارند...