دلم اراده ای قوی می خواهد تا رژیم بگیرم وکلی وزن کم کنم، 

قبلا نشان دادم. پس می شود...