چند وقتی بود قرآن نخوانده بودم

امشب که خواندم حالم بهتر شد

چند وقتی بود خط ننوشته بودم

امشب که نوشتم حالم بهتر شد


این است معنای زندگی...