قدر لحظه لحظه های زندگی رو بدونیم، لذت ببریم و شاد باشیم...