سال ها مثل درختی که دم نجاریست

وقت روشن شدن اره وجودم لرزید

ناهماهنگی تقدیر نشان داد به من

به تقاضای خود اصرار نباید ورزید...