یک سال گذشت...

پارسال همین موقع ها بود که کاملا اتفاقی با فاطمه آشنا شدم

شور و شوقی که آن روز ها داشتم برای زندگی را هیچ وقت تجربه نکرده بودم

خیلی زود این شور شوق تبدیل شد به تلخی و اضطراب و هنوز که هنوزه ...