امروز محسن قرار بود بیاد پیشم ولی نیامد،

کمکی شد به تنها بودنم

این روزها بیشتر دوست دارم تنها باشم و با خودم فکر کنم...