تا این جای زندگی را خودم تصمیم گرفتم و جلو رفتم


از این جا به بعد هم خودم می روم


هیچ کس حق دخالت ندارد...