می خواهم بزنم به سیم آخر.

دور زن گرفتن و ازدواج رو خط می کشم

دو سه شایدم چهار سال خودسازی می کنم

خودسازی که نه پول سازی

حسابی زبان می خونم

یک خورده پول جمع می کنم

آخر سر هم از این جا میرم

یه جایی می روم که ادم هایش را داخل ترازوهای دنیوی نگذارند و با هم مقایسه نکنند

یک جایی که یک نفر از ترس زندگی خودش، دوست نداشته باشد زندگی برادرش خوب شود

یک جایی که انقدر پول را سرکوفتم نزنند...