باید با خودم صادق باشم

این چیزی که من را سال های سال می رنجاند درد تنهاییست.

از دواج صددرصد می تواند تسکین باشد بر این درد اما به شرطی که خودش مشکلات مضاعف در پی نداشته باشد.

یک ایده این است که همه چیز را رها کنی و چند سال دیگر نیز تنهایی را برگزینی...