ادم باید خود واقعیش رو نشون بده

نه تظاهر کنه و ریا

این که بیای فیلم بازی کنی و یه طور دیگه ای خودت رو نشون بدی خیلی کار خوبی نیست

مخصوصا دختر خانم ها