آرزو دارم داماد حضرت زهرا بشوم

و خدا بانویی سیده را نصیبم کند

به حق ایام فاطمیه...