خوب که نگاه می کنم

ان چه را که می خواستم خدا به من داده

حتی خیلی خیلی بیشترش را داده

اما من برای خدایم چه کرده ام؟

بنده رو سیاه شرمنده...