صدای پا می آید،

این بار چه کسی در راه است؟؟؟نوح تویی...

روح تویی...

فاتح و مفتوح تویی...