شده تا حالا ان قدر تنها باشی که بخواهی با یکی صحبت کنی ولی هیچکس نباشد...