خیلی حال میده یه دفعه سرت رو از پنجره خونه بیاری بیرون و ببینی کلی برف نشسته...