توی تلگرام یه جوکی  نوشته بود که دهه هفتادی ها عروسی می کنن، دسته گل رو پرت می کنن باسه دهه شصتی ها
آقا این واقعیت داره
دیشب عروسی پسردایی دهه هفتادیم بود، در حالی که من دهه شصتی هنوز اندر خم یک کوچه ام...