امتحان امتحانه
حالا هرچی هم الکی باشه
شروعش که می کنی استرس می گیری 
روی چک نویس خوب نوشتم ولی روی کاغذ اصلی دستم لرزید و...

این آزمون مقدماتی بود.
ان شالله یک روز امتحان ممتازی...

ادب مرد به ز دولت اوست...