دیروز کلاس خوشنویسی استاد کلی تشویقم کرد و گفت امتحان ترم رو بیا شرکت کن

امیدوار شدم به طی مدارج عالی در این زمینه...