آن روزاین کار را برای رضای الهی شروع کردم و شادی روح خواهرم


و البته به خودم گفتم ببینم چه قدر طول می کشد تا خدا به من دختری بدهد.


به همین زودی 10 ماه گذشت و من توانستم فعلا بر عهد خودم پایدار بمانم...