امشب بعد مدت ها با محمد رفتیم بیرون

در کمال تعجب هوس ذرت کرده بود

رفتیم کافه، یک ذرت گرفتیم و یک ایس پک

هر کاری کردم نتونستم توی کافه بشینم و امدیم توی ماشین و خوردیم


کافه رفتن و نشستن را گذاشته ایم برای بعدها...