چند روز پیش خواستم چیزی به دوستی یاد بدهم که یه چیز خیلی خوب ازشون یاد گرفتم، 

ذکر یونسیه،

این ذکر از اذکار معروف معرفت نفس و مشگل گشا است...