یک نفر این روزها امیدوارم می کند،
دخترم فاطمه...
چند وقتی بود فراموشش کرده بودم،
۸، نه یا شایدم ده ساله است الان...