خدایا تو بیشتر از همه از نیت من آگاهی، 

پس بهترین ها را برای بنده ناچیزت مقدر فرما...