امشب بعد مدت ها زنگ زدم به یک دوست قدیمی

ان موقع ها شاغل بود و ماشین و خانه هم داشت ولی با این که دو سه ساای از ما بزرگتر بود اما ازدواج نکرده بود

می گفت کیس مناسب نیست

امشب ولی گفت که سه ماهه کیس مناسب را پیدا کرده و ...