احساس خوف و رجا.

بعضی موقع ها امیدواری که می شود و بعضی موقع ها می ترسی که نشود.

اما توکل می کنیم برخدا. اگر شد الحمدلله و اگر هم نشد الله اکبر...