هوای دلم مانند آسمان این روز های تهران گرفته است

دوست دارد ببارد اما...

آخ چه می شد الان مشهد بودم

زیر گنبد طلایی آقا 

می گفتم هر چه دل تنگم می خواست...