امشب آرام بخواب

خدا از هرچی که قراره فردا ها باهاش روبرو بشوی بزرگتر است...