سلام

به خاطر لطف دوستان، هم چنان می مانیم و فقط موضوع رو عوض می کنیم.


طبق صحبت های ثانویه خانواده با خانواده خانوم م توافقات اولیه انجام شده و فقط مانده ... .