اونی که بخواد درست بکنه می کنه

پس عجله نکن

مرد باش

و با صبر و حوصله پیش برو

توکل کردن را هم فراموش نکن ، مثل همیشه...