خوب که فکر می کنم میبینم باز پدر است که این روز ها من را بیشتر از بقیه می فهمد

هر کار کنی او هم مرد است ویک روزهایی هم مثل من بوده

پدرم هم شرایط سخت اقتصادی را درک کرده

چه روزها مجبور شده جای سه نفر کار کنه

تا الان بعد خدا تنها کسی که مثل کوه پشتم بوده و هست...