حالم خوب نیست

در دریایی از توهمات غرق شده ام

کاش یک نفر بود تا مرا نجات دهد

هیچ کس نیست که بشیند کنارت و حرف دلت را بشنود

احساس میکنم اطرافیان بی محلی می کنند و هر چه می گوییم انگار خودشان را به نشنیدن می زنند

دوست دارم بروم

سر به بیابان بگذارم و تا دور دست ها بروم...