فقال علی اذا والله فزنا وسعدنا و کذلک شیعتنا فازو و سعدوا فی الدنیا والاخره و رب الکعبه...

بند اخر حدیث شریف کسا

یک رویدادی رخ میده که بعد از آن امیرالمونین قسم یاد میکنه که شیعیانش رستگار شدند.

اون رویداد خواندن و نقل این حدیث است که خداوند به واسطه ان تمام حاجات فرد دعا کننده را می دهد.