خیلی کیف میده

با ذوق و شوق وسایلت رو میچینی داخل کیفت تا فردا بعداز کار بری کلاس خط.

الان انقدر جوگیر شدم که فونت های بیان رو هم به صورت نستعلیق و خمیده می بینم...