چرا ما پیرتر می شویم؟

چرا باید به سنی برسیم که باید شوهر کنیم؟

چرا باید بترسیم از  این که پیر پسر بشویم؟

ای کاش بر می گشتیم به دوران جوانی

ای کاش هنوز کودک بودیم

بی دغدغه

بی مسئولیت

راحت

با فراغ بال

با ارامش...