چرا من امشب خوابم نمیبره

فردا خیلی کار دارم و این بی خوابی خوب نیست

شاید علتش اینه که دارم فکر می کنم به این که یک نفری زیر این اسمان ابی خدا هست که من قرار با اون زندگی کنم

حالا چه چند ماه و یا چند سال دیگه این نیمه گم شده مان را در خواهیم یافت

اما سوال اینجاست که 

او کیست؟؟؟