این روز ها خانواده عزم کرده اند برای مزدوج کردن من

خواستگارها صف کشیده اند پشت در خانه مان

هر روز میروم و یک سری هاشان را دک می کنم ولی بر می گردند باز...