دعوای سر پارکینگ با همسایه ها بالاخره امشب با عذر خواهی مقصر ماجرا از بنده، به پایان رسید و حق هم به حق دار رسید...

صبر و حوصله و جدیت بر سر ماجرا باعث شد حقم رو بعد از یک ماه ازشون بگیرم.